O projektu

Řešení projektu zahrnuje jednak vlastní výzkum struktury a dynamiky sociologických procesů souvisejících s pozicí žen orientovaných na vědeckou práci i s možnostmi jejich kariéry ve všech oborech jednotlivých fakult univerzity, jednak vlastní výzkum zaměřený na problematiku uplatnění absolventů středních a vysokých škol a výzkum směřující k podpoře zájmu studentek středních škol o studium přírodovědných oborů. Ze získaných poznatků z realizovaných výzkumů a zahraničních zkušeností bude vytvořen vlastní návrh inovací v oblasti mediální podpory žen ve výzkumu reflektující specifika přírodovědných oborů.

Cílem projektu je postihnout podmínky a specifika ženské vzdělanostní elity v rámci celé Univerzity Palackého v Olomouci se zaměřením na specifika jednotlivých fakult, resp. vědních oborů. Budou zkoumány vzorce a modely chování, mobilitní šance, gender rozdíly, role pracovní a rodinné, profesní orientace, vědecká úspěšnost, životní orientace a preferované hodnoty. Výzkum bude zaměřen také na prověření názorové hladinu studentů bakalářských a magisterských studijních programů, doktorandů a absolventů přírodovědných oborů v podmínkách fakult UP Olomouc s cílem prokázat možnosti využití jejich vzdělanostního potenciálu pro uplatnění ve vědě a výzkumu - se zvláštním zaměřením na ženy. Teoreticky metodologickým záměrem projektu bude identifikace zkoumaných jevů v kontextu členství České republiky v Evropské unii. Výzkumná orientace celého projektu koresponduje s aktuálností konceptu genderu v současném výzkumu. Cílovou skupinou výzkumu realizovaného v rámci všech fakult Univerzity Palackého v Olomouci budou ženy v kategorii vědeckých pracovníků, asistentek, odborných asistentek, docentek i profesorek. Předmětem výzkumu bude problematika harmonizace vědecké práce a ostatních oblastí života žen a analýza stávajícího stavu pozice žen ve výzkumných týmech řešených úkolů.

Dalším důležitým výzkumným záměrem projektu je vytvoření modelu databáze absolventů Univerzity Palackého v Olomouci, se zvláštní pozorností věnovanou absolventkám přírodovědných oborů. Základem vytvoření databáze bude jednak rozbor údajů vedených školou, jednak bude realizován vlastní průzkum (dotazníkové šetření mezi studenty i absolventy školy). Osloveni budou studenti magisterských studijních programů přírodovědných oborů s cílem zjistit jejich představy a možnosti budoucího uplatnění na trhu práce. Záměrem bude zjistit, do jaké míry jsou v tomto směru aktivní, či zda a na co spoléhají. Výstupem bude metodický návrh tvorby databáze absolventů se zvláštním zřetelem na přírodovědné obory. V rámci řešení projektu budou vytvořeny webové stránky projektu, které budou prezentovat základní informace o průběhu a výsledcích řešení projektu. Součástí prezentace budou informace o všech aktivitách v rámci projektu, upoutávky na jednotlivé akce, výsledky sociologických průzkumů, hodnotící zprávy a další dokumentace související s projektem.

Těžištěm řešeného projektu je prozkoumání možností a bariér mediální podpory v oblasti výše uvedených zkoumaných skutečností (profesní propagace žen jako řešitelů výzkumných úkolů, cílené seznamování širší veřejnosti s prací žen ve výzkumu a vědě, možnosti popularizace výsledků vědy, výzkumu a vývoje a role žen při ní, zvyšování prestiže povolání „výzkumníka“ apod.).