O projektu: Dílčí cíle

Cíl 1

Identifikovat strukturu a fungování současného systému mediální podpory žen ve vědě a výzkumu včetně aplikace a srovnání se zahraničními zkušenostmi.

Výsledky dílčího cíle:
Výsledkem dílčího cíle bude podrobná analýza struktury a stávajícího fungování mediální podpory žen ve vědě a výzkumu. Analýza se zaměří na komparativní analýzu se získanými zahraničními zkušenostmi. Na základě analýzy budou navrženy oblasti vyžadující zvýšenou podporu tak, aby se zvýšila atraktivita vysokoškolského prostředí včetně oblasti vědy a výzkumu pro širokou veřejnost a zejména potenciální studenty.

Cíl 2

Prověřit názorovou hladinu studentů, doktorandů a absolventů přírodovědných oborů v podmínkách fakult UP Olomouc a prokázat možnosti využití jejich vzdělanostního potenciálu pro uplatnění ve vědě a výzkumu - se zvláštním zaměřením na ženy.

Výsledky dílčího cíle:
Výsledkem bude podrobná analýza názorové hladiny studentů, doktorandů a absolventů přírodovědných oborů, která bude obsažena v první recenzované publikaci shrnující první etapu řešení projektu.

Cíl 3

Vypracovat metodiku inovace stávajícího systému mediální presentace výsledků výzkumu a popularizace vědecko-pedagogických pracovišť se zvláštním zaměřením na ženy.

Výsledky dílčího cíle:
Výsledkem dílčího cíle bude vypracovaná metodika inovace stávajícího systému mediální prezentace výsledků vědy a výzkumu. Navrženy budou vhodné formy medializace se zaměřením na medializaci přírodovědných oborů. Vytvořená metodika bude pilotně ověřena v podmínkách rozvoje přírodovědných oborů.

Cíl 4

Vypracovat metodiku inovace stávajícího systému materiálních, organizačních, personálních a ekonomických nástrojů podpory pracovníků ve VaV se zvláštním zaměřením na ženy; pilotně ověřit možnosti její praktické realizace v podmínkách UP Olomouc.

Výsledky dílčího cíle:
Výsledkem bude metodika inovace stávajícího systému podpory pracovníků ve vědě a výzkumu se zaměřením na ženy. Součástí inovace bude vytvoření metodiky podpory a vytvoření materiálních, organizačních, personálních a ekonomických nástrojů podpory žen ve vědě a výzkumu tak, aby se zvýšila atraktivita prostředí a tím i počet žen pracujících ve vědě a výzkumu. Návrh inovace bude pilotně ověřen v podmínkách UP v Olomouci a následně prezentován na odborné konferenci a v recenzované monografii, která bude shrnovat výsledky druhé etapy řešení projektu.

Zpět na stránku O projektu