Řešitelský tým

Projektový tým tvoří pracoviště Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a společnost GAREP, s.r.o. Brno. Spojení dvou řešitelských pracovišť v rámci jednoho řešeného projektu vychází ze vzájemného propojení výzkumného vysokoškolského pracoviště a společnosti, která se dlouhodobě zabývá realizací vlastních sociologicky orientovaných výzkumů a má zkušenosti s propojením výzkumu s praxí mimo jiné v oblasti výzkumu kvalifikačních potřeb zaměstnavatelů, výzkumu profesní orientace žáků základních a středních škol či výzkum v oblasti uplatnění absolventů na trhu práce.

Členy řešitelského týmu jsou za Univerzitu Palackého v Olomouci:

 • RNDr. Irena Smolová, Ph.D. - koordinátorka projektu
 • doc. RNDr. Iveta Fryšová, Ph.D. - katedra organické chemie, vedoucí vědecko-pedagogické rady oboru chemie
 • doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D. - katedra biochemie
 • RNDr. Michaela Sedlářová, Ph.D. - katedra botaniky
 • RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. – katedra zoologie a antropologie
 • Doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D. – katedra geografie, vedoucí katedry geografie
 • prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D., děkan Přírodovědecké fakulty UP Olomouc
 • Pavla Minxová - administrátorka projektu

Druhým řešitelským pracovištěm je společnost GaREP, spol. s r.o., která vznikla v roce 1994 a od roku 2004 se ve spolupráci s vysokými školami účastní řešení výzkumných projektů Ministerstva pro místní rozvoj ČR, zadávaných v rámci aplikovaného výzkumného programu „Výzkum pro potřeby regionů“. V rámci těchto výzkumných projektů může zhodnocovat své dlouhodobé zkušenosti a poznatky z výzkumu sociálně ekonomické situace v regionech a uplatnit návrhy pro konkrétní řešení vytčených problémů pro potřeby institucí veřejné správy (ministerstva, regiony, kraje, mikroregiony a obce) i pro podnikatelskou sféru. Během uplynulých třinácti let zpracovala firma několik desítek regionálních, nadregionálních i mikroregionálních strategií a programových dokumentů a má značné zkušenosti s vyjednávacím procesem při jejich přípravě i s jejich uváděním do života formou konkrétních projektů. Firma dlouhodobě pracovala pro potřeby Školských úřadů a Úřadů práce (na území Jihomoravského kraje, kraje Vysočina a kraje Moravskoslezského) na problematice rozborů podmínek na trhu práce pro uplatnění absolventů škol v návaznosti na průzkumy kvalifikačních potřeb zaměstnavatelů daného regionu a průzkumů profesní orientace žáků 9. tříd ZŠ a maturantů vybraných středních škol. Výsledky byly předloženy i na MŠMT ČR a MPSV ČR. Základem odborné všestrannosti firmy je tým pracovníků s diplomy z ekonomie, sociální geografie, sociologie, práva i informatiky a dále dlouholetá spolupráce s experty z vysokoškolských pracovišť – zejména z Masarykovy univerzity v Brně (Přírodovědecká fakulta, Ekonomicko-správní fakulta, Právnická fakulta, Fakulta sociálních studií), z Vysokého učení technického v Brně (zejména Podnikatelská fakulta) i z Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské TU Ostrava a Vysoké školy logistiky v Přerově. Potřebné znalosti a zkušenosti jsou čerpány rovněž z přímé spolupráce s představiteli institucí veřejné správy i hospodářské sféry v různých územích, pro která firma pracuje při analýzách regionálních problémů a zpracovávání rozvojových programových dokumentů. Firma při realizaci svých projektů také dlouhodobě spolupracuje se studenty a zejména doktorandy vysokých škol, iniciuje a podporuje jejich vzdělávání a zejména jejich další vědeckovýzkumnou orientaci. Jejich zapojením do aplikovaného výzkumu i do řešení konkrétních praktických problémů podporuje zvýšení účinnosti uplatnění jejich tvůrčího a vzdělanostního potenciálu a prosazuje uplatnění jejich poznatků v praxi. Svou personální politikou umožňuje ve svém expertním týmu rovnocenné uplatnění mužů i žen.

Za pracoviště GaREP, spol. s r.o., jsou členy řešitelského týmu:

 • PhDr. Iva Galvasová – řešitelka projektu, manažerka projektu
 • Ing. Jan Binek
 • doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.
 • Doc. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.
 • Mgr. Jan Holeček
 • doc. RNDr. Alois Hynek, CSc.
 • Mgr. Kateřina Chabičovská
 • PhDr. Jana Legátová
 • doc. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.