Pro novináře

Shrnutí výsledků za rok 2008

V první etapě řešení projektu byly realizovány dva dílčí cíle. Prvním byla identifikace struktury a fungování současného systému mediální podpory žen ve vědě a výzkumu včetně aplikace a srovnání se zahraničními zkušenostmi. Druhým cílem bylo prověření názorové hladiny studentů, doktorandů a absolventů přírodovědných oborů v podmínkách fakult UP Olomouc. Realizována byla sociologicky orientovaná šetření s cílem prokázat možnost využití vzdělanostního potenciálu studentů pro uplatnění ve vědě a výzkumu - se zvláštním zaměřením na ženy.

V roce 2008 byly zhodnoceny zahraniční přístupy, provedena rešerše literatury a řešených výzkumných úkolů a formou případových studií (výzkumných zpráv) byla zpracována podrobná hodnocení pozic žen ve vědě a výzkumu a systém mediální podpory ve vybraných evropských zemích (Itálie, Španělsko, Francie, Slovensko a Polsko). Provedeno bylo sociologické šetření mezi studenty, doktorandy a první skupinou absolventů Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci. Sociologické šetření se zaměřilo na: motivy volby studijního oboru vysokoškolského studia; názory na vliv různých informačních zdrojů zejména při rozhodování o volbě studijního oboru a budoucím uplatnění; zkušenosti s hledáním zaměstnání po absolvování vysokoškolského studia, stávající zaměstnanost interních doktorandů a absolventů, představy o budoucím uplatnění studentů prezenčního studia a interních doktorandů (volba zaměstnání a její motivace), vztah k vědeckovýzkumné činnosti a zkušenosti s vědeckovýzkumnou prací, ochotu a zájem pracovat v oblasti vědy a výzkumu, názory na rovnost postavení žen a mužů na vysoké škole a ve vědě a výzkumu. Součástí analýzy byla identifikace rozdílů v názorech mezi ženami a muži. V oblasti mediální analýzy byla podrobně hodnocena frekvence článků o Univerzitě Palackého v Olomouci se zvláštním zřetelem na přírodní vědy a ženy.