O projektu:
Forma zpracování a předání výsledků

Výstupem bude návrh inovace systému mediální, materiálně technické a ekonomické podpory zapojení žen do vědy a výzkumu, který bude vycházet z vyhodnocení závěrečných poznatků více výzkumů realizovaných předkladateli projektu a z poznatků relevantních obsahových analýz, které budou prováděny v převažující většině s návazností na fungování vědecko- pedagogických procesů na všech fakultách UP v Olomouci.

Výsledky realizovaných výzkumů a získaných zahraničních zkušenostní budou shrnuty ve dvou monografiích (recenzovaných publikacích), z nichž jedna bude obsahovat multimediální interaktivní Cdrom obsahující vedle výsledků výzkumu i praktické ukázky forem medializace výzkumu, ilustrativní návrhy medializace (např. zpracované vědecké profily vybraných žen pracujících ve výzkumu apod.) s cílem navrhnout specifické formy medializace v zájmu zvýšení prestiže oborů přírodních věd a s cílem navýšení výzkumného potenciálu zejména mladých žen – studentek a doktorandek, s jejichž zapojením do procesů vědy a výzkumu. S ohledem na jednu z cílových skupin, studentky středních škol, budou výsledky poskytnuty i středním školám a formou přednášek bude jedna z forem medializace testována ve středoškolském prostředí, s cílem navýšení zájmu studentů o studium přírodovědných oborů. Dílčí výsledky pak budou prezentovány formou příspěvků v odborném vědeckém i populárním tisku, formou přednášek a posterů na dvou konferencích. Všechny publikace a příspěvky budou registrovány v Rejstříku informací o výsledcích informačního systému vědy a výzkumu.

Zpět na stránku O projektu