O projektu: Etapy řešení

První etapa řešení (rok 2008)

V první etapě řešení projektu bude výzkumná činnost zaměřena na výzkum stávajícího systému mediální podpory žen ve vědě a výzkumu se zaměřením na jejich působení ve vědecko pedagogickém prostředí vysokých škol. Pro vytvoření návrhu inovativních přístupů budou získány zahraniční zkušenosti ve vybraných zemích, které mají již v současné době systém mediální podpory žen ve vědě a výzkumu dobře zpracovaný (zejména Norsko, Švédsko, Dánsko a Rakousko). S naplněním tohoto cíle souvisí záměr přispět k úspěšné medializaci práce žen ve výzkumných týmech přírodovědných oborů a zároveň identifikovat bariéry, způsobující nižší zájem - zejména studentek - o přírodovědné obory a typ práce ve výzkumných týmech.

Výzkum v první etapě řešení projektu bude zaměřen také na prověření názorové hladinu studentů, doktorandů a absolventů přírodovědných oborů v podmínkách fakult UP Olomouc a s cílem prokázat možnosti využití jejich vzdělanostního potenciálu pro uplatnění ve vědě a výzkumu - se zvláštním zaměřením na ženy. Ke splnění tohoto cíle budou realizovány dílčí aktivity, například realizace a medializace přednášek úspěšných žen v rámci jednotlivých oborů i v rámci celé univerzity; realizace a medializace přednášek vědeckých pracovnic na středních školách s cílem popularizace přírodovědných oborů ženami- organizace a medializace seminářů pro ženy- doktorandky, kde bude řešena jak odborná problematika, tak problémy s harmonizací jejich role ve výzkumu a ostatních životních rolí.

Druhá etapa řešení (rok 2009)

V návaznosti na realizovaný výzkum v rámci Univerzity Palackého v Olomouci v prvním roce řešení projektu bude v následujícím roce 2009 probíhat druhá etapa řešení projektu zaměřená na problematiku absolventů středních škol a medializace s cílem zvýšení atraktivity vědy a výzkumu, zejména přírodovědných oborů. Výzkum se zaměří na analýzu uplatnění absolventů (zejména absolventek) a bude zmapována jejich aktuální situace. Tento průzkum bude realizován dotazníkovým šetřením, jehož cílem bude především identifikovat bariéry, které omezují uplatnění absolventek na trhu práce a bariéry jejich dalšího kariérního růstu. Specifickým cílem předkládaného projektu je zaměření se na výzkum profesní orientace studentů a zvláště jejich zájmu o přírodovědné obory na vybraných středních školách. Získané poznatky budou využity pro zpracování návrhů na cílené programy, které by pomohly exitující bariéry odstranit.

V průběhu druhé etapy řešení projektu bude vypracována metodika inovace stávajícího systému mediální presentace výsledků výzkumu a popularizace vědecko-pedagogických pracovišť se zvláštním zaměřením na ženy. Zároveň bude vypracována metodika inovace stávajícího systému podpory pracovníků ve vědě a výzkumu se zaměřením na ženy. Součástí inovace bude vytvoření metodiky podpory a vytvoření materiálních, organizačních, personálních a ekonomických nástrojů podpory žen ve vědě a výzkumu tak, aby se zvýšila atraktivita prostředí a tím i počet žen pracujících ve vědě a výzkumu. Návrh inovace bude pilotně ověřen v podmínkách UP v Olomouci a následně prezentován na odborné konferenci a v recenzované monografii, která bude shrnovat výsledky druhé etapy řešení projektu.

Zpět na stránku O projektu